Nasza Kancelaria
Podstawowe informacje
   
Adwokat
Klaus Stähle
 
Adwokat
Filip Bork
 
FAQ (często zadawane pytania)
Zdjęcie
 
Kontakt
Imprint /
Datenschutzerklärung

 

 
    Podstawowe informacje

I. Ochrona przed odrzuceniem

a. Nie przegap terminu trzech tygodni
Każdy, kto jest zwolniony i chce się odwołać, musi działać szybko - w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania pisemnego zwolnienia ( wypowiedzenia umowy o pracę).

Jeśli termin trzech tygodni nie zostanie dotrzymany, nadal możliwe będzie odwołanie się od decyzji o zwolnieniu ( wypowiedzeniu). Jednakże  w tym przypadku szanse na sukces są znacznie mniejsze.

W takiej sytuacji  należy złożyć wniosek o opóźnienie w terminie dwóch tygodni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła wniesienie wcześniejszego odwołania.

Jeśli zwolnienie ( wypowiedzenie) zostało wydane przez osobę nieupoważnioną, na przykład przez osobę, która nie jest ani dyrektorem generalnym, ani szefem HR, zwolnienie (wypowiedzenie)  może zostać unieważnione (lub uznbane za bezskuteczne). W takim przypadku odwołanie należy złożyć niezwłocznie.

Bezpośrednie odwołanie się do pracodawcy - czy to w drodze skargi do rady zakładowej, czy też w drodze pisemnego oświadczenia kierownictwa, nie ma wpływu ani nie przedłuża terminu do  wniesienia skargi.

Dlatego  też zachęcamy Klientów do umówienia się na spotkanie tak szybko, jak to możliwe, aby wszystkie niezbędne kroki mogły zostać podjęte w odpowiednim czasie.


b. Apelowanie przeciwko niezgodnemu z prawem zwolnieniu ( wypowiedzeniu)
Pracownik ma większe szanse na skuteczne   odwołanie się od zwolnienia ( wypowiedzenia ), jeżeli pracodawca zatrudnia  10 lub więcej pracowników , nie uwzględniając stażystów i dyrektorów generalnych. Innym ważnym aspektem jest to, że okres zatrudnienia powinien wynosić co najmniej sześć miesięcy w momencie otrzymania oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu ( wypowiedzeniu uowy o pracę ). Zasady te określa  w ustawa o ochronie zatrudnienia (KSchG).

W stosunku do pracowników, którzy byli zatrudnieni u swojego pracodawcy przed 01.01.2004, mogą obowiązywać prawa ochrony zatrudnienia, jeśli firma zatrudnia co najmniej pięć osób.

W przypadku zastosowania praw przewidzianych w ustawie o ochronie zatrudnienia, odwołanie może podlegać kontroli sądu pracy w zakresie kryteriów społecznych.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w mniejszej firmie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę może  być skutecznie zaskarżone, jeżeli zostanie uznane za wyjątkowo niesprawiedliwe z uwagi na niewystarczające  lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego ( niemoralne ) przyczyny.

Pracownik może również podjąć kroki prawne przeciwko zwolnieniu z małej firmy, jeśli zostanie zwolniony bez powiadomienia lub odpowiedniego uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z orzecznictwem  Federalnego Trybunału Konstytucyjnego długoletni pracownicy mogą skutecznie odwoływać się od wypowiedzenia umów o pracę, jeśli ich zwolnienie narusza takie elementarne zasady jak dobra wiara i państwo opiekuńcze.


c. Odprawy dla pracowników
Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo skutecznego odwołania pracownik i pracodawca nie są zainteresowani kontynuowaniem stosunku pracy. W takich przypadkach dochodzi do rozliczeń finansowych pomiędzy stronami.

Strony mogą wystąpić  do sądu, aby negocjować warunki finansowe.

Prawo do odprawy przysługuje tylko wtedy, gdy pracodawca posiada tzw.  „REGULAMIN SOCJALNY“ dotyczący zwolnień, a zwolnienie następuje w ramach tego regulaminu  socjalnego lub jeżeli pracodawca zaproponował odprawę w zawiadomieniu o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Jeżeli u danego pracodawcy istnieje rada zakładowa, a nie została powidomiona o zwolnieniu pracownika lub pracowników, może to stanowić podstawę żądania przez pracownika lub pracowników stosownej odprawy.

Należy jednak podkreślić, że możliwe jest dochodzenie roszczeń przez obie strony na drodze postępowania sądowego.


d. Koszty sądowe i adwokackie w spawach ze stosunku pracy
W przypadku zawiśnięcia sporu każda ze  stron sporu ponosi  koszty i opłaty sądowe i adwokackie we własnym zakresie , niezależnie od wyniku sprawy. Koszty sądowe musi ponieść strona przegrywająca. Koszty odwołań - w tym koszty prawne drugiej strony - ponosi strona przegrywająca.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zwykle obejmuje kwestie prawa pracy. Ubezpieczyciele zazwyczaj ponoszą koszty sądowe i opłaty sądowe, w tym koszty sądowe przeciwników, jeśli odwołanie zostanie oddalone. Jeśli osoba zwolniona nie ma własnego ubezpieczenia prawnego, koszty mogą być pokrywane przez ubezpieczenie ochrony prawnej innego członka rodziny.

Jeśli nie masz ubezpieczenia i nie masz wystarczających środków finansowych, możesz ubiegać się o pomoc prawną z urzędu. Kanzlei für Arbeitsrecht in Schöneberg Klaus Stähle